پنجشنبه 6 مهر 1391

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15 3 1373 - 43 ماده )

قوانین 


با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، آیین نامه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجوددارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی‌،شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی‌تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای‌تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب‌تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به‌دادگاههای حقوقی و جزایی‌، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق‌مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن‌ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان‌، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌ پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است‌، کماکان موردرسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این‌پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه‌، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرادر هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت‌، جهت انجام‌تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند ازقبیل‌:
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل‌:
ـ جرایم اطفال‌
ـ سرقت و آدم ربایی‌
ـ صدور چک پرداخت نشدنی‌
ـ جرایم صنفی (خوراکی‌، بهداشتی‌، دارویی و سایر صنوف‌)
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی‌
ـ جعل و کلاهبرداری‌
ـ جرایم کارکنان دولت‌
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل‌:
ـ دعاوی تجاری‌
ـ امور حسبی‌
ـ دعاوی ثبتی‌، مالکیتهای معنوی و صنعتی‌
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری‌
ـ دعاوی خانواده‌
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی‌
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم‌
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی‌
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف‌ایشان‌.
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش‌، شهرستان‌، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امور قضایی ‌آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان‌مربوط است‌. همچنین چنانچه در شهرستان‌، دادگاه یا دادسرا تشکیل‌نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه‌قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای ‌تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای‌حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌، رئیس دادگستری‌آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین‌دادگاههای مستقر در بخش‌، نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت‌تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش‌،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری ‌خواهد داشت‌.
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه‌، رئیس کل دادگاههای شهرستان‌مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص‌دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. دراین صورت‌، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون‌وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکزاستان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن‌شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس کل‌دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان‌، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان‌حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب ‌رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به‌دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان‌مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت‌. معاون دادستان در اموردادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس‌، دادیار و کارمند اداری دراختیار خواهد داشت‌.
ماده 12 ـ ارجاع شکایات‌، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب‌بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است‌.معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار درانجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع‌، تجربه‌، تبحر و سابقه‌کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی‌، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط‌ دادسرای تهران صورت خواهد گرفت‌، تعقیب بقیه مقامات موضوع‌تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‌/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری‌استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهدبود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل ‌موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده باکیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه‌نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداندمی‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم‌، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص‌جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه‌قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی‌، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم‌مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع ازکیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان‌شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور درشهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت‌. در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است‌.
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ‌استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است‌، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی‌، پرونده ‌را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال‌نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است‌. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان‌، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4قانون را نخواهند داشت‌.
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل‌دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی‌بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است‌، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که‌ مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم‌در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک‌ رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است‌. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت‌که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند.عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری‌خواهد داشت‌. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داردکه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامور کیفری ومدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی دردیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده‌.
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی‌.
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی‌.
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی‌.
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی‌، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق ، تاریخ‌تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبور تاریخ‌تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه‌دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست‌،نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و ازروز ابلاغ 10 روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل ‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان‌عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت‌رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص‌رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه‌، رسیدگی خارج از نوبت‌ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن راتنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی‌کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب‌تشخیص مانع از اجرای حکم نیست‌، لکن چنانچه عضو مذکور درگزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای‌حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به ‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای‌ عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل‌خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب‌دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام‌خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است‌، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته‌شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه ‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی‌کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده‌پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه‌، به دیوانعالی کشورارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون‌مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و درصورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 1378 به‌قوه قضائیه ارسال خواهدشد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی ‌مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری راخلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب‌تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص راخلاف بین شرع تشخیص ‌دهد پرونده‌ را برای‌ارجاع‌به شعبه‌هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت‌.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی‌صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی‌مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است‌.
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای‌شهرستان مرکز استان است‌. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ‌ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی‌، مصوب‌و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی‌، مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان‌خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای‌عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای‌احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه‌صادر کننده رای بدوی است‌.
ماده 37 ـ با اجرای قانون‌، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال ‌رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم‌، نظارت کامل برچگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری‌، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی درحدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام‌اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه برتعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط‌می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام‌مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورداجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یاکارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ‌و متصدی دفتری خواهد داشت‌.
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش باتعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی وسایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان‌محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

 


Fleck 5600SXT digital meter
شنبه 16 فروردین 1399 01:46 ب.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be
acquainted with then you can write or else it is difficult to
write.
canadian pharmacies online
شنبه 11 آبان 1398 03:30 ب.ظ
Online Pharmacy Canada http://canadianpharmacyworldwide.com/ Online Pharmacy Canada !
It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!
https://blackandlee.com/forum/welcome-mat/108-types-of-penis-growth-capsules-the-nice-rude-also-horrid
شنبه 5 مرداد 1398 05:19 ب.ظ
Male member sends am situated stationed within the
male member while using concept that machine stimulated towing be able to drag-hunt
out along with condense the male organ.
The next individual would be the severe male organ extension supplement.
Those include the product with the intention of will not transport something in terms of penile swelling excluding will not
end their own abusers any mischief also. Anyone don’t
find any affirmative or maybe bad products beginning
eating them. You purchase them popular an answer to having the amount associated with your desires, observe buying them, then one sunlight hours understanding which you’re getting a hold fiddled.

There is no substantiation of which fixing the manhood prolongs that undyingly.

These hypothesized minister to canister disrupt the bloodstream supply along with producing unwanted side effects and even enduring break.


Manhood pump motor survive housed on the male organ while using the indisputable fact
that vacuum induced drawing be able to lengthen and thicken the manhood.
https://gynaecologischekankervragen.nl/penisizexl/
شنبه 5 مرداد 1398 04:16 ق.ظ
In particular daring men effort it themselves beside injecting of numerous oils (these kinds of when coconut oil) and also
other products (like while silicone or possibly a salt liquid), as a rule without remedial watch.

These tactics can cause particularly dangerous tendernesses and infections, as a consequence there
is no prove they labor.
You can find numerous concert party in which want to market tablet to improve manhood measurement.
By greatest, they don't concern you at all.
By the side of most horrible, they might confine drugs like sildenafil, which could
be dangerous in place of gentlemen with cardiovascular disease.

The following word put on the back burner lets somebody see precisely how the
common male organ extent adapts from nation state en route for fatherland.
The space took place gauged throughout drooping disarray as well as work-in be alive looked at who had
been content with their own male organ amount as a consequence wouldn't receive operative
male organ improvement achieved:
Happening an extra form of surgery, a crack is done just before withdraw the skin color with the male organ next place insincere
or perhaps biological tissue in the neighborhood that to be able to growth the boundary.

Chaps will get simple surgical mark out of this
surgical treatment, which often slim the male organ as
well as variety sex supplementary tricky. (3)
Cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 03:39 ق.ظ

With thanks! A lot of facts!

venta cialis en espaa viagra or cialis cialis tablets australia cialis e hiv buy cialis online cheapest cipla cialis online cialis generico en mexico how do cialis pills work cialis lilly tadalafi cialis generico en mexico
http://etevta.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:45 ق.ظ

Wonderful data. Kudos.
online prescriptions cialis cialis patent expiration sialis cialis lilly tadalafi generic cialis precios cialis peru compare prices cialis uk cialis canada rezeptfrei cialis apotheke cialis price thailand
http://gevegle.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:03 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this.
compare prices cialis uk prix cialis once a da cialis para que sirve generic cialis review uk cialis price in bangalore we use it cialis online store cialis 100mg suppliers pastillas cialis y alcoho preis cialis 20mg schweiz cialis daily
how to use cialis 20mg tablets
شنبه 1 تیر 1398 04:11 ق.ظ

Many thanks! Lots of content!

buy online cialis 5mg only now cialis 20 mg click here to buy cialis cialis for sale in europa estudios de cialis genricos acheter du cialis a geneve cialis 200 dollar savings card cialis savings card cialis online buy online cialis 5mg
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 12:16 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis therapie cialis online holland cialis billig where do you buy cialis discount cialis 40 mg cialis what if i take sialis cialis 5mg prix cialis australian price look here cialis cheap canada
http://igprefchild.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:36 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically.
cilas cialis lowest price cialis generico in farmacia cialis reviews cialis 20 mg cost safe site to buy cialis online cialis generic acquistare cialis internet 200 cialis coupon cialis kaufen wo
cialis mit grapefruitsaft
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:27 ق.ظ

Thanks a lot! Numerous posts.

cialis pas cher paris female cialis no prescription look here cialis order on line cialis prices in england cialis lowest price precios de cialis generico how to buy cialis online usa cialis for bph buy name brand cialis on line cialis rezeptfrei sterreich
http://tollteket.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:12 ق.ظ

Whoa a good deal of beneficial information!
cialis pills price each does cialis cause gout buying cialis on internet cialis generico cialis coupons printable effetti del cialis cialis 5 effetti collaterali warnings for cialis click here cialis daily uk female cialis no prescription
http://delunskind.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:54 ب.ظ

Whoa loads of valuable info.
price cialis wal mart pharmacy cipla cialis online estudios de cialis genricos cialis generika in deutschland kaufen look here cialis order on line cialis reviews generic low dose cialis buy cialis cheap 10 mg cialis alternative cialis generic tadalafil buy
http://itvilli.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

You expressed that adequately!
cialis vs viagra we like it cialis soft gel cialis taglich cialis generic cialis 10 doctissimo prix de cialis viagra vs cialis cialis wir preise cialis online acheter cialis meilleur pri
http://metmugit.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

Thanks a lot. Ample tips!

cialis dosage recommendations achat cialis en europe pastillas cialis y alcoho cialis ahumada cialis 20 mg cut in half cialis online holland enter site very cheap cialis discount cialis how do cialis pills work buying brand cialis online
http://difdavo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:15 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis online napol generic low dose cialis buy brand cialis cheap cialis sicuro in linea sublingual cialis online canada discount drugs cialis how much does a cialis cost ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day sample cialis pills
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

Kudos! Helpful stuff!
cialis baratos compran uk cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable chinese cialis 50 mg precios de cialis generico cialis generic prices on cialis 10 mg generic cialis soft gels generic for cialis
buy cialis online without prescription
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:34 ب.ظ

Thank you! I appreciate this!
cialis with 2 days delivery buy name brand cialis on line best generic drugs cialis we recommend cialis info cialis price in bangalore cialis online ou acheter du cialis pas cher precios cialis peru cost of cialis cvs how to buy cialis online usa
http://specestia.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:56 ق.ظ

Good write ups. Thanks.
viagra cialis levitra side effects for cialis cialis free trial cialis generika safe site to buy cialis online cialis daily achat cialis en europe click now buy cialis brand 5 mg cialis coupon printable enter site 20 mg cialis cost
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

You actually revealed it adequately!
chinese cialis 50 mg cialis qualitat buy original cialis we like it cialis price i recommend cialis generico cialis generika cialis 100 mg 30 tablet walgreens price for cialis cialis generic tadalafil buy best generic drugs cialis
does viagra make you larger
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Your style is unique in comparison to other folks I've read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this page.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

Information nicely utilized!!
venta cialis en espaa wow look it cialis mexico tadalafilo prix de cialis cialis manufacturer coupon cialis tadalafil generic cialis tadalafil cialis for sale tadalafil 5mg cialis 200 dollar savings card
help with erectile dysfunction
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:47 ق.ظ
compare ed drugs medication http://viagralim.us compare ed drugs medication !
I don't even know how I finished up here, however I thought this put up was once great. I do not understand who you might be however definitely you are going to a famous blogger when you are not already. Cheers!
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:11 ب.ظ

You explained that perfectly.
wow cialis 20 cialis tadalafil online generic cialis soft gels discount cialis cialis pills price each generic cialis soft gels cialis generico in farmacia cialis rezeptfrei generic cialis with dapoxetine cheap cialis
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:39 ق.ظ

Amazing a lot of awesome information!
cialis for bph cialis 100mg suppliers generic cialis review uk prescription doctor cialis acheter du cialis a geneve warnings for cialis ou trouver cialis sur le net cialis generique 5 mg prescription doctor cialis cialis 20 mg
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Regards, Great stuff!
buying cialis on internet cialis et insomni cipla cialis online generico cialis mexico tadalafil 20mg 40 mg cialis what if i take generic cialis with dapoxetine generic cialis with dapoxetine when can i take another cialis rx cialis para comprar
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:37 ب.ظ

Good data. With thanks.
ou acheter du cialis pas cher dosagem ideal cialis when will generic cialis be available cialis 5mg cialis tablets cialis prezzo in linea basso tadalafil generic we like it cialis price prices for cialis 50mg how much does a cialis cost
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 10:47 ق.ظ

You actually revealed that effectively.
cheap cialis we choice cialis pfizer india deutschland cialis online rezeptfrei cialis apotheke buy brand cialis cheap cialis mit grapefruitsaft acheter cialis kamagra cialis billig buy cialis cheap 10 mg achat cialis en europe
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:04 ب.ظ

Regards. Great stuff!
calis cialis 5mg billiger cost of cialis cvs acheter cialis meilleur pri opinioni cialis generico cialis generisches kanada cialis great britain tadalafil 5mg generic cialis tadalafil cialis 100 mg 30 tablet
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:14 ق.ظ

Regards. Plenty of tips.

cialis 5 mg funziona cialis super kamagra we like it cialis soft gel cialis for sale 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei cialis bula enter site very cheap cialis buy cialis online nz generic for cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو