دوشنبه 17 مهر 1391

قانون ثبت اسناد و املاك

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

قانون ثبت اسناد و املاك


باب اول - تشكیلات اداری ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یك اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك تاسیس می شود - ممكن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
& ماده 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یك یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاك معین خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید.
ماده 5 - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی كه رای محقق ثبت قابل استیناف است محكمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حكم محكمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محكمه استیناف به عمل خواهد آمد. &
ماده 6 - برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه كه
وزارت عدلیه معین خواهد كرد هیات نظارت ثبت مركب از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر كل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر كل ثبت تشكیل می شود.
ماده 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است .

باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9 - در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می كند.
ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینكه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می شود.
ماده 11 - از تاریخ اولین اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز باید كلیه اشخاصی كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت برای هر ملك معین شده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكی كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی كه مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملك تقاضای ثبت نمایند.
اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذكور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت . اگر تا انقضای ده سال مذكور در فوق هیچكس تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات این قانون سند مالكیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق
قانون مدنی به مصارف خیریه برسد.
ماده 13 - كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینكه ملك یا املاك مورد تقاضای آنها دو هزار ریال یا كمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت .
در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی كه ملك عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.
ماده 14 - تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاكننده و مجاورین هیچیك حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود
در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی كه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محكمه كه مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد كسی كه طرف دعوی با تقاضاكننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردی كه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست .
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه یا محقق ثبت مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می توان استیناف داد
رای استیناف قابل تمیز نیست .
ماده 19 - در صورتی كه در جلسه مقرر برای محاكمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود - در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردی نیز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است .
ماده 20 - مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.
ماده 22 - همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثا به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاكننده ثبت ناشی شده باشد كلیه عملیاتی كه در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترضی كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یك از دو صورت فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی كه برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رای هیات مزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و همچنین در مورد عمری و رقبی و سكنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه كلیه انتقالات در دفتر املاك به ترتیب تاریخ ذیل یكدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27 - كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتی كه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .
ماده 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود:
1 - در صورتی كه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حكم نهایی به ملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.
2 - در صورتی كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتبا تصدیق كرده باشد.
3 - در صورتی كه با شرایط ذیل ملك در تصرف انتقال گیرنده باشد:
الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه
دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 - كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اینكه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد یا وجه التزام را در صورتی كه بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تادیه كند و الا ملك به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تادیه میگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخیر تادیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر ادا مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در این قانون وجهی است كه در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تاخیر تادیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تادیه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامی مقرر نشده باشد - محاكم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44
قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.
وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانچه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده می شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاریخ اجرای این قانون واقع ود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این رتیب باطل و كان لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و عم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است .
ماده 40 - در صورتی كه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتی كه در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده ر حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ طلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم نتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد ود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن خص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در اریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل الیه به وسیله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعی ثبت پس از رویت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق الذكر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سم انتقال گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از نقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده یا مجنون یا محجور ود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدایت صلاحیتدار تبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ خطاریه دعوا را تعقیب كند.
هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نكرد محكمه یا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر می كند - این قرار فقط قابل استیناف است .
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكی به بت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا نون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از ابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد دری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد ز تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به دیگری نتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است و با استرداد كایت تعقیب موقوف می شود.

باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 - كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1 - كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصدیق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادی كه امانت می گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52 - وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53 - مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را كه به منفعت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54 - در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.

ماده 56 - اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 - مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحا قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 - شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال ) خود را ارائه دهند.
ماده 59 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 - غیر رشید یا محجور
2 - كور یا گنگ
3 - اشخاص ذینفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله .
ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 61 - هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه
خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی كه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62 - تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است - كلیه الحاقات و آنچه كه به جای كلمات تراشیده شده و یا در محل پاك شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 - طرفین معامله یا وكلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی كه فقط برای یك طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.
ماده 64 - در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كر و گنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یك نفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است
- معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی كه ثبت می شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده 65 - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66 - در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یك نفر مطلع با سواد نیز كه طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بی سواد است .
ماده 67 - ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله كننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 - هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده كلیه
خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69 - هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف
مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70 - سندی كه مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند ثابت شود.
ماده 70 - سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعولیت آن ثابت شود.
ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت .
ماده 72 - كلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73 - قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی كه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.
ماده 74 - سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم - در امانت اسناد
ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاكت و یا لفافه دیگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاكت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید كند و در صورتی كه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاكت نوشته امضا و مهر كند.
ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاكت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در
دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می كند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77 - اشخاصی كه سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و یا لفافه دیگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمایند
در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود كه این سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاك می تواند سواد مصدق سند را به طوری كه در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه است به امانت گذار بدهد.
ماده 79 - استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند به عمل آمده شخصی كه سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می نماید.
ماده 80 - تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ می شود درجه خواهد شد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
ماده 81 - در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده كافی معین خواهد كرد - هر دفتر رسمی اسناد مركب است از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 - هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83 - حوزه صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84 - نماینده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات كار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی كه واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یك از این دو دفتر باید نمره دفتر دیگری كه سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمی كه باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یكی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده 86 - در صورتی كه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
ماده 87 - شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) این قانون امضا نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله كافی خواهد بود.
ماده 88 - در مورد املاكی كه مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص ) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت .
ماده 89 - از عایدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال عشر.
ماده 90 - عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده 91 - به استثنای مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز
لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است .

باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمی
ماده 92 - مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.
ماده 93 - كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاكم لازم الاجرا است .
ماده 94 - سندی كه باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گزارده می شود.
ماده 95 - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند در مواقعی كه از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام كنند.
ماده 96 - اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد كرد.
ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است .
ماده 98 - مرجع شكایت از اجرای ثبت مدعی العموم بدایت محل است .
ماده 99 - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.

باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 100 - هر یك از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یكی از جرمهای ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد.
اولا - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.
ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا - سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و
استفاده بیندازد.
سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندی را كه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند.
ماده 101 - هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كنند از یك سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده 102 - هر یك از اعضا ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.
ماده 103 - هر یك از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاك عامدا تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 - در موارد تقصیراتی كه مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینكه به نحوی از انحا سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود یا با علم به اینكه به نحوی از انحا قانونی
سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را به اسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و به طور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و به عنوان مالكیت تقاضای ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر گاه شخصی كه ملك را به یكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملك به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف - اگر كسی كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه كسی كه ملك به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238
قانون مجازات عمومی محكوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند.
در صورتی كه در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند.
ماده 109 - هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست .
ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود به منزله تقاضانامه است .
ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول به شكایت مدعی خصوصی است .
ماده 112 - در صورتی كه مدعی خصوصی قبل از قطعیت حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد.
ماده 113 - تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.
ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم
كلاهبرداری تا موقعی كه به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا به وسائل دیگر خساراتی را كه مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محكمه ای است كه به جنبه جزایی رسیدگی كرده ولو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم جزایی داده شده باشد.
خسارت غیر مستقیم (خسارت ناشی از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 115 - هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116 - در مورد املاكی كه به رهن داده شده یا به یكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
در صورتی كه راهن یا انتقال دهنده به این تكلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یك سال از تاریخ انقضا مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقا ملك به ملكیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی كه ملك به ملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نكند.
تبصره - مرتهن یا انتقال گیرنده كه در ظرف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .
ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 118 - حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده 119 - برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق الثبت ماخوذ می شود.
ماده 120 - حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121 - حق الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یك پهلوی است كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
ماده 122 - حق الثبت شركتها مطابق
قانون ثبت شركتها و حق الثبت شركتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یك ربع و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بری معادل یك ثلث حق الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 1310 برای شركتها مقرر است .
تبصره - حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است به اقساط تادیه شود.
ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است - هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.
ماده 124 - برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند ده ریال ماخوذ خواهد شد.
برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالكیت در صورتی كه مطابق ورقه مالكیت قیمت ملك پنج هزار ریال یا كمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتی كه قیمت ملك مطابق ورقه مذكور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده 125 - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و كسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.
ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود.
ماده 127 - در موقع ثبت عمومی املاك خرده مالكین مخارج حركت و كرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته می شود.
ماده 128 - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است - حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد.
ماده 128 - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است .
حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
برای اسناد و اوراقی كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست ریال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد
ماده 129 - برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید پنج ریال است - كسر صفحه یك صفحه تمام محسوب می شود.
ماده 130 - برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ریال گرفته می شود - كسر صفحه یك صفحه محسوب است .
ماده 131 - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از كسی كه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینكه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد كه در این صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.
ماده 132 - برای تصدیق صحت هر امضا پنج ریال ماخوذ می شود.
ماده 133 - كلیه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است كه تقاضای ثبت می نماید مگر آنكه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 134 - سوادهایی كه از طرف محاكم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی كه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 - بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصرا و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف - برای تكمیل تشكیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهی سی درصد.
ب - برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است .
ماده 136 - در موقع اخذ كلیه حقوقی كه اداره ثبت وصول می كند مبلغ های كمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده 137 - هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر اینكه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138 - اگر اراضی كه قبلا جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جز املاك خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه هایی كه در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.
ماده 140 - املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره ) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 141 - از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد

970

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون


:تاریخ ابلاغ

1310/12/26

:تاریخ تصویب


:موضوع


:دستگاه اجرایی

 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic